இடைவெளி இனியெதுக்கு.

ஆண்: வானெல்லாம் முகிலாக, 
முகிலெல்லாம் நீயாக, 
விழுந்தாயே மழையாக, 
விதையாகி நான் போனால் என்ன? 

பெண்: உறங்காத கனவாகிட, 
உனைசேரும் நாள் பார்த்திட, 
ஊதகாத்திலும் உயிர் வேர்த்திட, 
உறையாமல் நீ பார்த்தால் என்ன? 

ஆ: இணையாக நீ நின்றால் 

பெ: இடைவெளி இனி எங்கே? 

ஆ: நிழலாக நான் வீழ்ந்தால் 

பெ: நிலமாக மாறேனா? 
பெ: கண்ணாடி முன்னாடி 
நான் நின்றால் நீதானே தெரிகின்றாய்... 

ஆ: கண்ணாலே எனையள்ளி 
மையாக்கி விழியோரம் சேர்கின்றாய்... 

பெ: காற்றாக நீ மாறி 
காதோரம் கதைநூறு சொல்வாயா? 

ஆ: ஊற்றாக உருமாறி 
உடலோடு உயிராகி போவாயா? 

பெ: இனி காலங்கள் தோறும் உன்னோடு... 

ஆ: அந்த காதலும் தொடரும் பின்னோடு... 

பெ: காதை தீண்டும் வெப்பம் போதுமே... 
பெ: விடியாத இரவேது? 
விடியல்கள் புலரட்டும் நம்மோடு... 

ஆ: விழுந்தாயே விழியோடு 
விலகாமல் முளைப்போமா விண்ணோடு...
 
பெ: நீ சொன்னால் மழையாவேன்! 
நனைந்தாலும் உனைதாங்கும் குடையாவேன்...
 
ஆ: மறப்பேனா? உனைநானும் 
மரணப்பினும்! மடிசேரும் உயிர்போதும்... 

பெ: ஒரு தீண்டல்கள் போதும் கண்ணாலே! 

ஆ: உயிர் தேடலும் தொடங்கும் உன்னாலே!
 
பெ: அருகில் வந்தால் கரைந்தே மறைவேனா? 

Comments
Share To
error: Content is protected !!