முதல் கவிதை …!

முதல் கவிதை இது, மாற்றுரு பிரம்மனாய் மனிதன் மாறும் அற்புத தருணம்… இயல்புகளின் இடறலில் இன்மையின் மாற்றங்களில் இதமான நிகழ்வுகளில் இதயத்தில் விளையும் முதல் தளிர்… முதல்

Read more
error: Content is protected !!