இடைவெளி இனியெதுக்கு.

ஆண்: வானெல்லாம் முகிலாக, முகிலெல்லாம் நீயாக, விழுந்தாயே மழையாக, விதையாகி நான் போனால் என்ன? பெண்: உறங்காத கனவாகிட, உனைசேரும் நாள் பார்த்திட, ஊதகாத்திலும் உயிர் வேர்த்திட, உறையாமல் நீ பார்த்தால் என்ன? ஆ: இணையாக நீ நின்றால் பெ:

Read more
error: Content is protected !!